Objects and clients

Fishing Artel "Kolkhoz Krasny Truzhenik"